เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี

ไทยเซสท์ ท่องเที่ยวไร้ขีดจำกัด


Custom Search

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด เพชรบุรี

เที่ยวชม พระราชวังรามราชนิเวศน์ ( วังบ้านปืน )
ประเภท: พระราชวัง, โบราณสถาน
จำนวนคนอ่าน: 106,486
วังบ้านปืน สร้างสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระราชวังแบบยุโรป เพื่อใช้สำหรับแปรพระราชฐานในฤดูฝน สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป พระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็นพระราชวังที่งดงามแห่งหนึ่งของไทย